Privacidade

Datos identificativos

En cumprimento do deber de información recollido no artículo 10 da Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación se reflexan os seguintes datos: a empresa titular de www.apartamentosorfas.com es  COCIÑA AVATAR, S.L. con CIF B 70.119.532 e enderezo a estes efectos en Formarís, 26A, 15.884, Santiago de Compostela (A Coruña) con correo electrónico de contacto: info@espazoabella.com

Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal de COCIÑA AVATAR, S.L. atribúe a condición de USUARIO, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflexadas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

Protección de datos de carácter persoal

Responsable: COCIÑA AVATAR, S.L.
Finalidade: Xestión da solicitude
Lexitimación: Execución dun contrato / prestación de servizos
Destinatarios: Outras empresas ou filiais do grupo
Dereitos: Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, como se indica na información adicional
Información adicional: ver a continuación

Política de privacidade II (Información adicional)

¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: COCIÑA AVATAR, S.L.
Enderezo Social: Formarís, 26A 15884 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 604 055 938
Email: info@espazoabella.com

¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En COCIÑA AVATAR, S.L. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar o envío da información ou dos produtos solicitados.

Realizaranse tratamentos de datos automatizados con fin de elaborar perfís cos servizos solicitados ou compras realizadas, para poder ofrecerlle promocións, ofertas ou servizos polos que mostrou interese.

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos personais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude

¿A que destinatarios se comunicarán os  seus datos?

COCIÑA AVATAR, S.L. poderá ceder os seus datos a outras empresas ou filiais do grupo para fins administrativos e de xestión interna.

Dereitos

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, dirixindo un escrito en que especifique que dereito desexa exercer ao enderezo social arriba indicado, adxuntando copia do documento que o identifique, ao enderezo de correo electrónico info@apartamentosorfas.com

Asemade, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

Máis información

COCIÑA AVATAR, S.L. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requerido, segundo a natureza dos datos personais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

COCIÑA AVATAR, S.L.cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade. En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao usuario que os datos personais que nos facilite de forma voluntaria , por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de COCIÑA AVATAR, S.L., co fin de poderlle prestar os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que o non cumprimento de ditos campos impedirá ao USUARIO gozar de algús dos Servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente cláusula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos.

COCIÑA AVATAR, S.L. como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao enderezo social, adxuntando copia do DNI ou Pasaporte.

COCIÑA AVATAR, S.L. garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos clientes cumpren a normativa vixente.

Por elo, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e a Ley 9/2014 Xeral de Telecomunicacións, infórmase ao USUARIO que COCIÑA AVATAR, S.L.poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que Vd. Presta o seu consentimento.