Aviso Legal

Datos identificativos

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación se reflexan os siguentes datos: a empresa titular de www.espazoabella.com é COCIÑA AVATAR, S.L., con CIF B-70119532 e enderezo a estes efectos en Formarís 26A, 15.884, Santiago de Compostela (A Coruña), con correo electrónico de contacto: info@espazoabella.com

Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal de COCIÑA AVATAR, S.L. atribúe a condición de USUARIO, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xeraies de uso aquí reflexadas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

Uso do portal

www.espazoabella.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante, “os contidos”) en Internet pertencentes a COCIÑA AVATAR, S.L. aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade de uso de portal. Dita responsabilidade exténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste registro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que COCIÑA AVATAR, S.L. ofrece a través da súa páxina Web, comprometéndose a non utilizalos para actividades que poidan ser ilícitas, contrarias á orde pública, á defensa nacional ou á saúde pública.

En todo caso, COCIÑA AVATAR, S.L. resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, a estructura e deseño do sitio Web: modificar ou eliminar servizos ou contidos así como as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

Do mesmo modo COCIÑA AVATAR, S.L. resérvase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións de uso, así como calquera outras condicións particulares contidas no sitio web www.espazoabella.com

Protección de datos de carácter persoal

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria , por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de COCIÑA AVATAR, S.L., co fin de poderle prestar os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestiónn relativas á  actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que o non cubrir ditos campos impedirá a USUARIO gozar de algúns dos Servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

COCIÑA AVATAR, S.L. cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

COCIÑA AVATAR, S.L. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requerido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co fin  de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados del tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cuales poden verificar a veracidade dos datos).

En caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a personas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contenido da presente cláusula, de acuerdo co establecido en el Regluamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos.

COCIÑA AVATAR, S.L. como responsable da Actividade de Tratamento, garantiza o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, o USUARIO podrá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao enderezo social, adxuntando copia do DNI ou Pasaporte.

COCIÑA AVATAR, S.L. garantiza que todas as comunicacións comerciais que dirixe a os seus clientes cumpren a normativa vixente.

Por elo, en cumprimiento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e a Ley 9/2014 Xeral de Telecomunicacións, infórmase ao USUARIO que COCIÑA AVATAR, S.L. poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que Vd. Presta o seu consentimento.

En calquera momento poderá revocar esta autorización no correo info@espazoabella.com

Uso de Cookies

Advírtese ao USUARIO que este sitio Web utiliza cookies. As cookies son pequenos archivos de texto que se instalan no navegador do ordenador do USUARIO para rexistrar a súa actividade, enviando unha identificación anónima que se almacena no mesmo, coa finalidade de que la navegación sexa máis sinxela, permitendo por exemplo, o acceso aos USUARIOS que se rexistrasen previamente e o acceso á áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Pódense utilizar tamén para medir a audiencia, parámetros do tráfico e navegación, tempo de sesión, e/ou controlar o progreso e número de entradas. COCIÑA AVATAR, S.L. procurará en todo momento establecer mecanismos axeitados para obter o consentimiento del USUARIO para la instalación de cookies que lo requieran. No obstante lo anterior, deberá tenerse en cuenta que de conformidad con la ley, se entenderá que (i) el USUARIO ha dado su consentimento se modifica a configuración do navegador deshabilitando as restriccións que impiden a entrada de cookies e  (ii) que o referido consentimento non será preciso para a instalación de aquelas cookies que sexan estritamente necesarias para a prestación dun servizo expresamente solicitado polo USUARIO (mediante rexistro previo).

Pode ocorrer que algunhas cookies utilizadas neste sitio Web non estean relacionadas con COCIÑA AVATAR, S.L. Elo débese a que algunhas páxinas do sitio Web tienen insertado contido procedente de webs de terceiras partes (como por exemplo un vídeo de YouTube).

Debido a que o referido contenido procede de outra web, COCIÑA AVATAR, S.L. non controla a configuración de ditas cookies. Se vostede quere cambiar as súas preferencias de configuración de cookies, deberá consultar os sitios Web de ditas terceiras partes para obter información.

 Propiedade intelectual e industrial

COCIÑA AVATAR, S.L. por si o como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina Web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño..), quedando expresamente prohibidas a súa reproducción, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición da totalidade ou parte dos contidos desta páxina Web, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de COCIÑA AVATAR, S.L.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade intelectual e Industrial titularidade de COCIÑA AVATAR, S.L. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado na página Web.

Exclusión de garantías y responsabilidade

COCIÑA AVATAR, S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos y perxuízos de calquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio Web ou a trasmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Deficiencias do servizo, das redes de comunicación, dos problemas resultantes do mal funcionamento ou uso de versións non optimizadas de cualquera navegador, posibles erros de seguridade que se poden producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do USUARIO, aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do USUARIO utilizado para a conexión aos servizos e contidos do sitio Web, avarías telefónicas, interferencias, omisións ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico motivados por causas alleas a COCIÑA AVATAR, S.L.; do coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias de acceso e uso que os USUARIOS fan do sitio Web e das informacións e servizos. Do uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xerais aceptados ou á orde pública, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos USUARIOS

Modificacións

COCIÑA AVATAR, S.L. resérvase o dereito a efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na páxina web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

Enlaces

No caso de que en www.espazoabella.com se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara outros sitios de internet, COCIÑA AVATAR, S.L. non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contido. Baixo ninguna circunstancia, COCIÑA AVATAR, S.L. asumirá responsabilidade algunha polos contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 Dereito de exclusión

COCIÑA AVATAR, S.L. resérvase o dereito de bloquear o acceso dun USUARIO ante calquera indicio de utilización fraudulenta dos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións Xerais de Uso.

 Xeneralidades

COCIÑA AVATAR, S.L. perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poden corresponder en dereito

Modificación das presentes condicións e duración

COCIÑA AVATAR, S.L. poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre COCIÑA AVATAR, S.L. e o USUARIO rexirase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.